31. jaanuar 2023

Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna riskianalüüs on tööandja poolt organiseeritud toiming, millega selgitatakse välja, hinnatakse ja kontrollitakse töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid töökohal ohustada. Parima tulemuse saamiseks on vajalik teha koostööd ettevõtte esindaja, töötajate ja kindlasti ka eriala spetsialistidega väljastpoolt ettevõtet. 

On oluline, et kõik töötajad teaksid, millised on nende tööga seotud riskid ning milliseid abinõusid rakendatakse nende vältimiseks.

Tööandja peab regulaarselt hindama töökeskkonnas esinevaid riske ning töötajad peavad tööandjat teavitama riskidest/ohuteguritest, mida märkavad. 

Kaugtöö puhul on tööandja kohustatud kajastama töö iseloomust tulenevad võimalikud riskid töökeskkonna riskianalüüsis ning kaugtöö erisusi arvestades rakendama abinõusid töötaja terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks. 

Oluline on, et töökeskkonna riskianalüüsis on hinnatud bioloogilised ohutegurid (sh COVID-19 riskid) ja psühhosotsiaalsed riskid. 

Kui töökeskkonna riskianalüüs on tehtud, siis:

 1. Väheneb tööõnnetuste oht ja pareneb ettevõtte konkurentsivõime.
 2. Pareneb Teie töötajate tervis ja ettevõtte tootlikkus.
 3. Ennetate tööga seotud haigestumisi (kutsehaiguseid ja tööst põhjustatud haigused).

Vastavalt Töötervishoiu ja Tööohutuse seaduse §13 lõige 1 punkt 3  järgi peab selle protsessi korraldama tööandja. Seadus sätestab põhinõuded, kuid jätab toimingute metoodilised ja praktilised lahendused lahtiseks, mis võimaldab igas ettevõttes leida parima lahenduse.

RISKIANALÜÜSI HINNAPÄRINGU VORM: 

* Kohustuslikud väljad


Usaldusväärne riskianalüüsi koostaja Ergoway:

♦ Erialane kõrgharidus kõikidel töötajatel

♦ Pikaajaline töökogemus

♦ Registreeritud töötervishoiu teenusepakkuja majandustegevuse registris

Küsi tagasisidet meie klientidelt!

Metoodika

Ergoway OÜ poolt läbi viidav riskianalüüs sisaldab :

 • ettevõttes või selle struktuuriüksustes (igas konkreetses allüksuses) kohapeal töötajate töötingimustega tutvumine, tööks vajaliku informatsiooni kogumine;
 • olemasoleva töötervishoiu ja tööohutuse dokumentatsiooni analüüs;
 • soovi korral töötajate töötingimuste uuring (digiküsitlus);
 • vajadusel töökeskkonna ohutegurite mõõtmine (eraldi tellimusel);
 • riskide hindamine töökohtadel: hinnatakse vastavust kehtivale seadusandlusele, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele/põhimõtetele, ergonoomika põhimõtetele;
 • kokkuvõte esinenud puudustest ja võimalikku tervisekahju põhjustada võivatest töökeskkonnateguritest;
 • töötajate terviseriski vältimiseks ja riskitasemete vähendamiseks kirjaliku tegevuskava koostamine;
 • töökeskkonna ohutegurite väljatoomine, mis on aluseks töötaja tervisekontrolli suunamisel;
 • soovitused ja ettepanekud töökeskkonna tingimuste parendamiseks.

Praktiline töökeskkonna riskianalüüs ennetab

tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi.

SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.