28. detsember 2016

Töötervishoiualase dokumentatsiooni koostamine

Aitame koostada kogu töötervishoiualast dokumentatsiooni, mis peab ettevõttel olema:

Töökeskkonna riskianalüüs on igas ettevõttes kohustuslik. See on meetod, mille abil tööandja (või teenuse osutaja) selgitab välja, hindab ja kontrollib töökeskkonna ohutegureid, mis

võivad põhjustada töötajal tervisekahjustust töökohal. Riskide analüüsil tuleb hinnata nii iga üksikut ohutegurit kui ka erinevate ohutegurite summaarset mõju tervisele.

Tegevuskava on läbimõeldud plaan koos ajakava ning kirjeldusega, milles määratletakse prioriteetsuse järgi tegevused avastatud puuduste kõrvaldamiseks ja vastutajad. Tegevuskava ei tohi jätta käsitlemata neid probleeme, mida ei ole võimalik koheselt kõrvaldada. Tegevuskava peab olema realistlik, arvestades ettevõtte võimalusi. Oluline on, et tegevuskava oleks hoolega läbi mõeldud.

Sisekontroll on töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse kavandamine, korraldamine ja jälgimine ettevõtte tegevuse lahutamatu osana. Vähemalt kord aastas on kohustus see üle vaadata, analüüsida ja vajadusel kohandada tegevused.

Ohutusjuhendid on dokumendid, kus on kirjas, kuidas töötada vältimaks tervisekahjustusi. Läbi mõeldud ohutusjuhend säästab elusid ja tagab tulemuslikuma juhendamise ja väljaõppe.

Eesmärki täitev ohutusjuhend on lühike, sisukas, visuaalne, illustreeritud, seda on lihtne lugeda ja meelde jätta ning on loodud koostöös ettevõtte töötajatega. Ohutusjuhendit koostades tuleb arvestada, et need hõlmaksid kõiki ettevõttes tehtavaid töid ja kasutatavaid töövahendeid, kusjuures töövahendi ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada töövahendi valmistaja kasutusjuhendis olevaid nõudeid.

Juhendamisel on suur roll ohutu ja tulemusliku töökeskkonna loomisel, aidates vältida õnnetusi ning tööst põhjustatud haigestumiste teket ja süvenemist. Tööandja peab koostama ohutusjuhendid tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite kohta. Juhendid võib vormistada vastavalt oma soovile nii paberkandjal kui digitaalselt. Töötaja sissejuhatav, esma- ja täiendjuhendamine, väljaõpe ning töötaja iseseisvale tööle lubamine  tuleb registreerida sellekohases päevikus või andmebaasis.

Isikukaitsevahendite väljastamine ja selle registreerimine – tööandja varustab oma kulul töötajad isikukaitsevahenditega, mis peavad sobima kasutaja kehaehitusega. Isikukaitsevahendite kasutamise vajadus selgitatakse välja töökeskkonna riskianalüüsiga.

Tervisekontrolli vajadus selgub töökeskkonna riskianalüüsist, kus on toodud välja ohutegurid, mis võivad mõjutada ettevõtte töötajate tervist. Tervisekontrolli viib läbi töötervishoiuarst. Tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

 

SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.