20. mai 2018

Privaatsus

Meie pühendumus

Privaatsuseeskirjad ja isikuandmete töötlemine

Oleme Ergoway OÜ-s seadnud esmaseks prioriteediks Sinu isikuandmete kaitse. Tunnustades täielikult asjaolu, et Sinu isikuandmed kuuluvad Sulle, anname endast parima Sinu poolt jagatud andmete turvaliseks säilitamiseks ja ettevaatlikuks töötlemiseks.  Sinu usaldus Ergoway vastu on meile kõrgeimaks väärtuseks. Seepärast kogume andmeid ainult Sinu nõusolekul minimaalses ulatuses ning kasutame neid üksnes ette nähtud eesmärkidel. Me ei edasta andmeid kolmandatele isikutele ilma Sinu teadmata. Anname Ergoway OÜ-s endast parima selleks, et tagada Sinu andmete kaitse, sealhulgas tehniline andmeturve ja ettevõtte sisesed protseduurireeglid koos isikuandmete kaitse füüsiliste turvameetmetega. Oleme rakendanud kõikides meie süsteemides turvalist krüpteerimistehnoloogiat. Me püüame muuta Sinu elu paremaks, pakkudes Sulle inspireerivaid ja huvitavaid ergonoomilisi kogemusi, et seda teha, on Sinu usaldus ülimalt oluline ning seega anname endast parima Sinu isikuandmete kaitsmisel.

Täname Sind jätkuva huvi ja toetuse eest!

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida Ergoway OÜ kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks, küsimuste lahendamiseks või reklaamsisu saatmiseks.

Ergoway OÜ ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Ergoway OÜ kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Ergoway OÜ tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679. Ergoway OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Ergoway OÜ veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ergoway OÜ privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist on esitatud siin dokumendis. Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679.

Milliseid andmeid kogutakse?

 1. Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
 2. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
 3. Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.
 4. Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.
 5. Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.
 6. Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.
 7. E-mailidele saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda teie suhtluse kohta infot, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. See info salvestub iga kontakti ajalukku.
 8. Ergoway OÜ kontaktibaasis olles võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias- ja internetirutunduses (Facebook, Instagram, Google). Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest. Ergoway OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

Teenuse raames Ergoway OÜ keskkonda üleslaetud Ergoway OÜ klientide poolt töödeldavad isikuandmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega, mis rakendub teenuslepingu allakirjutamisel kliendi poolt. Ergoway OÜ teenuseid saab kasutada üksnes peale lepinguga nõustumist. Lepinguga nõustumist kontrollitakse tarkvaraliselt, selle puudumisel palutakse sellega nõustuda.

Siin loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi Ergoway OÜ töötajad, kes kasutavad kõiki turvameetmeid oma töös, mis puudutavad teie andmete töötlemist. Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetakse nõusolek antuks vastava ajatempliga.

Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

Oleme teenustega seoses kogutava teabe kaitsmiseks võtnud kasutusele mõistlikud füüsilised ja tehnilised meetmed. Pidage siiski meeles, et kuigi astume teie teabe kaitsmiseks mõistlikke samme, pole ükski veebisait, Interneti-ülekanne, arvutisüsteem ega juhtmevaba ühendus täiesti turvaline.

Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Ergoway OÜ poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus. Ergoway OÜ teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

Võime teie teavet jagada:

 1. Äripartneritele – usaldusväärsed ettevõtted, mis võivad teile pakkuda teavet toodete ja teenuste kohta, mis võiks teile meeldida;
 2. Teenusepakkujatele – ettevõtted, mis pakuvad teenuseid Ergoway OÜ-le või tema nimel.
 3. Seaduse täitmiseks – kui meilt seda nõutakse või Ergoway OÜ ja selle kasutajate kaitsmiseks.

Ergoway OÜ kliendi tellimusel osutab Ergoway OÜ tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitustel / seminaridel / konverentsidel osalemine).

Mis tahes Ergoway OÜ teenust kasutades või selles osaledes ja / või meile teavet edastades nõustute nende privaatsuseeskirjade kohaselt oma andmete kogumise, edastamise, talletamise ja töötlemisega. Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Taotlust ei rahuldata, kui:

 1. See võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 2. See võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
 3. See võib takistada õiguskaitse organite tööd,
 4. See ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
 5. Taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.
 6. Taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

Näiteks:

– Ei saa kustutada e-posti aadressi, kui sellele ei soovita enam saada otseturunduslikke pakkumisi. Selleks et nõuet täita, peab olema alles e-posti aadress, millega võrrelda – et ei saadetaks kirja.

– Ei saa kustutada kliendisuhete haldussüsteemist (CRM) kõiki andmeid, kui ei soovita rohkemat kontakti võtmist.  Selleks et nõuet täita, peab olema alles piisavalt andmeid, millega võrrelda – et ei võetaks kontakti.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Ergoway OÜ veebilehti kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Privaatsuseeskirjad kehtivad olenemata sellest, kas kasutate meie teenustele juurdepääsuks arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, telerit või muud seadet. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Ergoway.ee  veebilehtede vastutav töötaja on:  Ergoway OÜ (Reg.kood: 12804270), Võruvälja 6a Tartu, 50112 Eesti www.ergoway.ee

SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.